O nás

STUDIO PROSTOR

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozovatelem a majitelem studia Prostor je Lenka Červená (IČO 04475798).

 

Tento platný provozní řád se vydává a jeho dodržování se vyžaduje v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku,  v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v zájmu zajištění podmínek pro provádění určité činnosti - zejména pro taneční a pohybové aktivity a dále pro jiné kulturní, společenské a vzdělávací akce.

 

I. Základní ustanovení 

Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele a návštěvníky studia Prostor. Do prostor studia patří:
- taneční sál s příslušenstvím
- předsálí s příslušenstvím
- prostor šatny s příslušenstvím a prostorem pro zázemí personálu studia a jeho vybavením.
Dále se některé body tohoto řádu vztahují i k externím společným prostorám budovy, v níž se nachází prostory studia. Jedná se zejména o prostory chodby a schodiště, denní místnosti a toalet na patře, kde se nachází prostory studia (1. poschodí budovy). 

 

II. Prevence škod 

Každý, kdo se v definovaných prostorách pohybuje, je povinen počínat si tak, aby nedocházelo k ohrožení a škodám na majetku a na zdraví či k porušování tohoto provozního řádu

Každou nežádoucí událost, zjištěnou či způsobenou škodu na majetku, zařízení nebo vybavení studia (včetně zmíněných externích prostor) je uživatel povinen co nejdříve nahlásit provozovateli studia a pokud možno také zdokumentovat.

 

III. Vstup do objektu 

 • Vstup do areálu Stavounion a.s., kde se nachází provozovna studia, je možný buď vjezdovou branou z ul. Čechova na vnitřní parkoviště areálu a to v pracovních dnech od cca 7 do 18 hodin, případně z ul. Žižkova hlavním vchodem budovy přes recepci a dále přes suterén na vnitřní parkoviště. 

 • Vstup do objektu, kde se nachází prostory studia Prostor a tanečního studia Tanchi je přes dvůr (parkoviště) areálu StavoUnion a.s. a to pouze hlavním vchodem k tomu určeným. (Nikoliv bočním technickým vchodem, který ústí na nákladovou rampu, kde hrozí zvýšené riziko úrazu.) Tento hlavní vchod ústí přímo na vnitřní parkoviště, je orientován jihozápadním směrem a řádně označen logem studia Prostor. Mimo stav nouze a nebezpečí (např. únik z hořící budovy, zablokování hlavního vchodu, evakuace apod.) je výslovně zakázáno užívat jiného než tohoto vchodu.

 • Vstup do prostor studia je povolen pouze oprávněným osobám. Těmito jsou: majitelka studia Lenka Červená, případně její určený zástupce, dále smluvní lektoři studia Tanchi, zaměstnanci studia Prostor, nájemci studia Prostor a jejich klienti a to pouze za účelem konání předem definované události. 

 • V případě nepřítomnosti majitele či jeho zástupce, lektora nebo zaměstnance studia není kurzistům a účastníkům  povolen vstup do prostor studia. 

 • V prostoru šatny není doporučeno ponechávat bez dozoru cenné předměty, peněžní hotovost apod. Účastníci kurzů a akcí studia Tanchi si mohou cenné věci ponechat přímo v tanečním sále na k tomu určeném vhodném místě. Za cennosti ponechané v šatně, předsálí či na chodbě si účastníci kurzu a klienti ručí sami. Studio za ně nenese žádnou odpovědnost.

 • V budově se nachází NÁKLADNÍ výtah. Tento výtah není určen pro osobní přepravu!

 • Kočárky je možno nechávat v zádveří budovy v prostorách hlavního vchodu u orientační tabule a pod schody. Kolostav je umístěn na dvoře areálu u zadního vchodu do hlavní budovy. (Při pohledu od objektu v němž se nachází studio u protilehlé budovy po pravé straně.) 

 • Parkování na vnitřním parkovišti areálu v pracovní době je možné pouze pro bleskové parkování typu K&R a to po domluvě s vrátným u vjezdu do parkoviště. Pouze o víkendech a v pracovních dnech po pracovní době (cca po třetí hodině) je možné po domluvě s vrátným využít určená volná místa i k delšímu parkování. O víkendech je vjezdová brána zavřená a je nutné se domluvit na recepci hlavní budovy areálu.

 

IV. Čistota a pořádek 

 • V objektu je zajištěn pravidelný úklid, který se provádí v pracovní dny v ranních hodinách.

 • Odpadkový koš na tříděný odpad je umístěn v předsálí. V případě většího množství odpadků se tyto uloží do zauzlovaných igelitových pytlů (zajistí studio) vedle koše, případně je možno využít kontejnery  v garážích číslo 4 a 5 (třídění odpadu!) ve dvoře areálu.

 • Je povinností všech uživatelů studia v maximální možné míře přispět k běžnému všeobecnému udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách studia včetně externích prostor objektu a řídit se instrukcemi personálu studia a informačními tabulkami. 

 • Vstup do prostor studia je povolen pouze bez obuvi. Všichni se zouvají již na chodbě a boty se bezpečně ukládají do botníku v předsálí.

 • Vstup do tanečního sálu je povolen pouze:
  - bez bot a to buď v ponožkách případně na boso (s ohledem na zdraví a hygienu ostatních účastníků)
  - v taneční či sportovní sálové obuvi s vhodnou podrážkou, která nedělá barevné šmouhy na podlaze, aby nedošlo k poškození speciálního povrchu podlahy. (!POZOR: V případě pohybu na boso v prostorách se speciálním tanečním povrchem s nalakovanými nehty. Některé laky dělají barevné šmouhy a poškozují tak taneční povrch podlahy.)

 • Za správné přezutí všech účastníků odpovídá lektor kurzu / nájemce. 

 • Každý lektor / nájemce je povinen při vstupu do studia zkontrolovat prostor sálu, předsálí a šatny nedošlo li zde k předchozímu poškození majetku a vybavení studia, k porušení provozního řádu (zejména odstavce 1 oddílu IV) či k jiné nežádoucí události. Případné zjištěné nežádoucí události je povinen neprodleně nahlásit provozovateli studia a je li to možné, také zdokumentovat.

 • Zejména je nutné pečlivě zkontrolovat taneční povrch podlahy v sále a předsálí. Jakékoliv zjištěné nečistoty, šmouhy nebo poškození je třeba neprodleně nahlásit majiteli studia a pokud možno také zdokumentovat. Pokud tak nájemce / lektor neučiní, nese za tyto škody a jejich odstranění zodpovědnost.

 • V tanečním sále je zakázáno konzumovat potraviny. Jakékoliv nečistoty je nutné co nejdříve odstranit. (Čistící a úklidové pomůcky jsou k dispozici v šatně.)

 

IV. Další ustanovení

 1. Po skončení akce je lektor / nájemce povinen (nedohodne li se s provozovatelem jinak) uvést prostory studia a vybavení do původního stavu (viz níže) - včetně zevrubného úklidu sálu, šatny a předsálí, je li to nutné. K dispozici koště, soda na odstranění vzniklých šmouh (soda se smíchá s vodou a vytvoří se kaše), hadr na podlahu.
  Lektor / nájemce je povinen dále před opuštěním prostor zajistit následující:
  - roztažení závěsů na oknech a zrcadlech, stažení rolet
  - pokud se během akce manipuluje s regulačními ventily topení, jejich vrácení do původní polohy
  - úhledné srovnání židlí do původního rozestavení
  - řádné vypnutí a uložení aparatury
  - řádné zavření všech oken, zhasnutí světel (světlo na chodbě je na čidlo) a uzamčení dveří do šatny a vstupních dveří do studia

       - umytí a vrácení zapůjčeného nádobí. 

 

Stropní světla v sále, která mají stmívače je nutné zhasínat tak, aby stmívače nebyly pod napětím, tzn. k jejich zhasnutí a odpojení použít i vypínače, nikoliv světla zhasnout pouze otočením stmívačů do krajní polohy. Světlo v chodbě má pohybové čidlo a zhasíná se samo.

 (!POZOR: v předsálí se nacházejí také vypínače stropních světel v sálu. Při odchodu je nutné dávat pozor, aby se omylem opět nerozsvítilo v zavřeném sále a světla tak nezůstala po odchodu rozsvícená.)

 

Hudební aparatura se před odchodem vypne, následně (!) odpojí od elektrické sítě a poté zakryje textilií k tomu určenou.


Nájemce / lektor sál opouští a přebírá v tomto stavu. Pokud ne, je povinen situaci pokud možno zdokumentovat a neprodleně nahlásit provozovateli studia. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za později zjištěné a nenahlášené škody či nedostatky i za jejich odstranění.

 

     2. V průběhu akce / lekce je nutné zajistit uzamčení šatny, je li tato prázdná. Pokud v šatně čekají rodinní příslušníci účastníků, je lektor / nájemce Prostoru povinen tuto osobu informovat o nutnosti nahlášení případného odchodu. Pobyt cizích osob v šatně a předsálí je během konání akce / lekce zakázán.

 

V Českých Budějovicích 1. 9. 2019

za studio Prostor majitelka studia Lenka Červená

Newsletter
Novinky do Vašeho emailu

Zapsána u Živnostenského úřadu v Českých Budějovicích. Č.j.:Ž/9347/2015/Aba/1025419/5

Fakturační údaje:

Lenka Červená

Bechyňovo nám.17, Přibyslav 

582 22

IČO: 04475798

Tel: 737 580 003

ADRESA STUDIA

Čechova 164/1

České Budějovice

370 01

© 2019 by studio Prostor České Budějovice

 • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now